At the NE Washington Fair 2005


Somebody forgot to say SMILE!

2014 Colville Pet Rescue